137
§ 19. φρόνησις: eigentliche Möglichkeit des Menschen

Dasein, das hinsichtlich der Art seines Anwesendseins eigentlicher anwesend ist. θείον besagt hier lediglich die höhere Art des Seins des Seienden. Von Religion und Gott und einer Religiosität des Aristoteles ist hier gar nicht die Rede θειότερον als Ausdruck für die höhere Art des Seins hat einen rein formal ontologischen Sinn. Das wird deutlich aus dem, was Aristoteles als Beleg für das »göttlichere« Sein anführt- φανερώτατα έξ ὧν 6 κόσμος συνέατηκεν (vgl. bl sq), das, was am offenbarsten, was ganz aufgedeckt da ist von dem, woraus die »Welt« besteht: οὐρανός, ήλιος, σελήνη usw. Der Beweis, daß Aristoteles die Sonne für einen Gott gehalten hat, dürfte wohl schwer zu führen sein, ἐκ δή τῶν είρημένων δῆλον δτι ἡ σοφία εστίν καὶ ἐπιστήμη καὶ νοῦς τῶν τιμιωτάτων τῇ φύσει (b2 sq). φύσις besagt hier soviel wie οὐσία. Die σοφία geht auf die τιμιώτατα τῇ φύσει, d.h. auf das, was hinsichtlich der Art seines Anwesendseins den Vorrang hat und so das eigentlich Anwesende ist. Für Aristoteles und die Griechen wie auch für die Tradition ist das eigentlich Seiende das, was immer ist was ständig schon da ist. Die Griechen haben sich das selbst klargemacht heute glaubt man das lediglich. Dagegen ist das Dasein des Menschen, wenn es schon ein άριστον ist, doch nicht ein άριστον ἀπλῶς bzw. φύσει, sondern nur ein άριστον πρὸς ἡμᾶς. Das Dasein des Menschen ist nicht ἀεί, nicht immer; das Sein des Menschen entsteht und vergeht es hat seine bestimmte Zeit seinen αἰών.

Damit ist vorgezeichnet, wo die Basis für den Vorzug der σοφία gegenüber der φρόνησις liegt. Die σοφία hat den Vorrang in bezug auf das Seiende an ihm selbst, insofern das Seiende, auf das sie geht, griechisch seinsmäßig den Vorrangjtißt. Das Seiende kommt in den Blick aus dem her, was es an ihm selbst immer schon ist.

Aristoteles schließt die Darlegung der σοφία ab, 1141b3 sqq, mit einer nochmaligen Aufzählung der Charaktere, die die Eigenständigkeit der σοφία und ihre selbständige Genesis im Dasein kennzeichnen. Jedoch sind die beiden Weisen des ἀληθεύειν, φρόνησις und σοφία, nicht nur vom Gegenstand her,

GA 19