157
§23. φρόνησις und νοῦς1 (Eth. Nic. VX 12)

a) Der νοῦς in σοφία und φρόνησις.

Die doppelte Richtung des νοῦς. σοφία: νοῦς —> πρώτα-φρονησις:

νοῦς -* Εσχατα.

Der praktische Syllogismus. Der praktische νοῦς als αίσβησις

Εστιν δέ τῶν καθ᾽ ἕκαστα καὶ τῶν έσχατων άπαντα τά πρακτά' καὶ γὰρ τόνφρόνιμον δει γινώσκειν αυτά (Eth. Nic. VI, 12; 1143a32 sqqj.jpj χατον besagt wörtlich: die äußerste Grenze, hier genauer: die äußerste Grenze des λογίζεσθαι, das also, wobei das Durchsprechen zu Ende kommt, wo es gewissermaßen stehen bleibt. Aristoteles gibt im Buch VII der »Metaphysik« bei der Bestimmung der ποίησις im weitesten Sinne, die auch die πρᾶξις umschließt, eine kurze Illustrierung des έοχατον, die wir ohne weiteres auf die πρᾶξις übertragen können. Er beschreibt hier das Überlegen in der τέχνη, das διανοεῖν des Ιατρός, γίγνεται δή τό υγιές νοήσαντος ούτως" επειδή τοδί ύγίεια, ανάγκη, εΐ υγιές Εσται, τοδί ύπάρξαι, οίον ομαλότητα, εΐ δέ τούτο, θερμότητα' καὶ ούτως ἀεί νοεί, έως ὂν άγάγη είς τούτο δ αὐτὸς δύναται Εσχατον ποιεΐν. είτα ήδη ἡ άπό τούτου κίνησις ποίησις καλείται, ἡ έπΙ τό ύγιαίνειν (Met. VII, 7; 1032b6 sqq). »Da das und das der gesunde Zustand des Menschen oder des bestimmten Organs ist, muß, sofern der Mensch bzw. das Organ gesund werden soll, das und das im vorhinein vorhanden sein; und wenn das und das vorhanden sein muß, dann das und das usw. Und so überlegt er immer weiter, bis er die Überlegung und sich selbst bis zu dem geführt hat, was er selbst als das Äußerste tun kann, d. h. bis zu dem, wobei er in die Behandlung eingreifen kann«2. Das έσχατον ist dasjenige Seinsmoment am konkreten Seienden, bei dem der Eingriff des Arztes einsetzt, und umgekehrt das, wobei das Überlegen1 Überschrift in der Hs. Heideggers.

1 Paraphrasierende Übersetzung von Heidegger.

GA 19