159
§ 23. φρόνησις und νοῦς

λόγοι gibt es auch ein νοεῖν.JHier geht das νοεῖν auf das έσχατον. έσχατον ist der Gegen begriff zu dem, was bei der ἀπόδεξις das πρώτον genannt wurde. Dem άκίνητον, dem ἀεί, entspricht das ένδεχόμενον. Das schlichte Erfassen im νοεῖν bezieht sich hier auf ein έσχατον, das jeweils immer ein anderes isQ

Und es bezieht sich, wie Aristoteles sagt, »auf den anderen Vordersatz«, έτερα πρότασις (vgl. b3). Vordersatz, πρότασις, ist hier weit gefaßt als das, was vorweggesetzt ist, was vor dem Schlußsatz steht. Solche προτάσεις kommen nicht nur in den αποδείξεις der έπιστήμαι vor. In der öffentlichen Rhetorik z.B. sind die προτάσεις die ένδοξα, Meinungen, die im Ansehen stehen. Es ist festzuhalten, daß in unserem Zusammenhang sowohl der Beweis im Sinne der έπιστήμαι wie auch das λογίζεσθαι im Sinne des umsichtigen Durchsprechens die Struktur des συλλογισμός hat. Das βουλεύεσθαι ist strukturmäßig in einen συλλογισμός gestellt. Eine φρόνησις setzt ein bei einer προαίρε-' σις: Um dessentwillen, um eines ἀγαθόν willen — welches auch immer es sei -. soll das gehandelt werden, — 1. Vordersatz. Nun aber sind die Umstände und die Lage der Handlung so und so, — 2. Vordersatz. Also handle ich so und so, — Schlußsatz. Im 1. Vordersatz geht es um das Ergreifen des σο ένεκα, das ein ένδεχόμενον ist. Im 2. Vordersatz geht es darum, das έσχατον zu finden, das Äußerste, bei dem das λογίζεσθαι halt macht. Nun sagt Aristoteles: τούτων ούν έχειν δεϊ αίσθησιν, αύτη δ' έστί νοῦς (1143b5). »Es bedarf nun dazu, daß man hat αἴσθησις, schlichtes Vernehmen«. In der Überlegung der Lage, in der ich handeln soll, stoße ich schließlich auf das schlichte Erfassen bestimmter vorhandener Tatbestände, bestimmter Umstände, einer bestimmten Zeit. Alles Überlegen endigt in einer αἴσθησις. Dieses Wahrnehmen schlechthin innerhalb der φρόνησις ist νοῦς. Über den Charakter dieser αἴσθησις gibt Aristoteles gesetzt jedoch in seiner Ausgabe von 1584 (Petri Victorii cornmentarii in X Iibros Aristotelis De Moribus ad Nicomachum. Florentiae ex officina iuncta rum 1584) im Haupttext ev ιαΐς *ρακτικαΙς.

GA 19